Gmina Inowłódz

inow1 m13 stycznia w Domu Ludowym w Królowej Woli po dwuletniej przerwie odbył się Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek.

Świąteczny nastrój i muzyka panowały przez cały wieczór. Wykonawcami byli uczniowie szkół, zespoły ludowe, uczestnicy koła wokalnego i grupy dziecięcej Teatru na Zamku.

Pin It

inow2Gmina Inowłódz zajęła 16 miejsce w kraju pod względem wydatków inwestycyjnych per capita (na osobę) w latach 2019-2021, o czym już pisaliśmy, ale też równie wysokie, bo 27 w kraju pod względem wydatków ze środków UE w latach 2014-2021 per capita (na osobę).

To drugi wynik w województwie łódzkim i oczywiście pierwszy w powiecie tomaszowskim.

Pin It

inow3 mW trakcie realizacji jest budowa drogi Inowłódz-Zakościele-Liciążna-Żądłowice.
W czerwcu 2022 r. podpisana została umowa na realizację robót polegających na przebudowie drogi na odcinku 5,9 km z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę 11.117.998,43 zł.

Pin It

inow4 m - od dziecka związany z ziemią inowłodzką.

Pasją do wycinanek zaraził się w domu dziadków ze strony matki, to tam od dziecka zapoznawał się ze sztuką ludową i tradycją ziemi opoczyńskiej i rawskiej.

Pin It

inow5 mDom Ludowy w Królowej Woli przeszedł pomyślnie procedury konkursowe i zakwalifikował się do udziału w Finale 27 Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Modernizację wykonano w ramach zadania Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Domu Ludowym w Królowej Woli, realizowanego przy udziale środków pozyskanych z Budżetu Państwa.

Pin It

Przy dofinansowaniu z programu "Senior +" od stycznia br. w Królowej Woli  funkcjonuje placówka wsparcia osób starszych pn. "Klub Senior +".

Klub jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska, a prowadzona w nim działalność aktywizuje i integruje seniorów. Odbywają się tam m.in. warsztaty kulinarne, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, zajęcia nordic walking, warsztaty w ramach kampanii "Moja godność, twoje słowa".

Pin It

ivent mKalendarz wydarzeń gminy jest bogaty i różnorodny, głównie za sprawą wielu  inspirujących alcji kulturotwórczych.

Prócz imprez dedykowanych mieszkańcom, takim jak kultowe Dni Gminy Inowłódz, wiele z nich pretenduje do rangi wydarzeń ogólnopolskich. Warto wspomnieć o Ogólnopolskim Spalskim Hubertusie Jeździeckim – niebywałym wydarzeniu z wieloma tradycjami, które rokrocznie przyciąga miłośników jeździectwa z całej Polski, kilkutysięczną publiczność i media.

Pin It

kult mGmina Inowłódz jest miejscem, gdzie inicjowane są różne projekty edukacyjne i kulturalne. 26 listopada Gminne Centrum Kultury w ramach działalności wystawienniczej przygotowało wyjątkowy wernisaż "DRZEWOSTANY".

Cyklicznie, raz w miesiącu w ramach programu "Spotkania z muzyką" odbywają się koncerty Filharmonii Narodowej. Ze świadomością, że kultura jest nieodzownym elementem kompleksowego rozwoju człowieka GCK zainicjowało działalność amatorskiego ruchu artystycznego, którego podstawą są cztery koła zainteresowań: wokalne, taneczne, szachowe i plastyczne.

Pin It

Wyjątkowo duża baza noclegowa, którą posiada gmina Inowłódz spowodowała napływ wielu potrzebujących z Ukrainy.

Do tej pory nadano aż 458 peseli. Z jednorazowego świadczenia pomocowego w wysokości 300 zł skorzystało 588 osób. Wypłacono świadczenie pieniężne 41 mieszkańcom i organizacjom z terenu gminy, przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Rodziny ukraińskie korzystają z zasiłków celowych, a uczniowie z Ukrainy otrzymają darmowe posiłki. Pracownicy GOPS dostarczali do miejsc pobytu uchodźców środki higieniczne i czystości pozyskane ze zbiórek społecznych.

Pin It

W ramach zadania "Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego przy PSP w Inowłodzu" udało się zrealizować dwa etapy inwestycji.

W pierwszym etapie za kwotę 295.200,00 zł wyremontowano szatnie i sanitariaty, zaś w drugim za kwotę 459.000,00 zł powiększono istniejącą płytę boiska, wykonano automatyczne nawodnienie i oświetlenie stadionowe. Pierwszy etap w kwocie 286.366,83 zł sfinansowano z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaś na dofinansowanie drugiego etapu złożono dwa wnioski w różnych konkursach.

Pin It

Zadanie pod nazwą "Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz" zostało zrealizowane w okresie od 05.08.2019 r. do 30.05.2022 r.

Śmiało należy uznać je za sztandarowy przykład dobrego planowania i wydatkowania. Wymianie uległy wszystkie nieefektywne oprawy oświetleniowe, dobudowane zostały nowe, co stanowi wzrost o ~50% w stosunku do stanu wyjściowego. Nowe oprawy powstały w ponad 40 nowych lokalizacjach.

Pin It

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty