Niedziela, 26 maja 2024, Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Wstęp
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego tomaszow-tit.pl znajdującego się pod adresem internetowym https://www.tomaszow-tit.pl, którego właścicielem jest

Agencja Wydawnicza PAJ-Press s.c. KUCHARCZYK ANDRZEJ, KUCHARCZYK MONIKA,
ul. Długa 82, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel/fax: (44) 724-24-00
NIP 773-00-09-537, REGON 590032483

Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Pełne dane Administratora są dostępne na stronie o firmie

Baza Kont - zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

Login - adres e-mail Użytkownika w Serwisie, który został przez niego wpisany przy rejestracji Konta.

Serwis - portal działający pod adresem internetowym https://www.tomaszow-tit.pl

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca do komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

Profil/Wizytówka - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 • Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz aktywne konto poczty e-mail.
 • Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Administrator nie zezwala na wykorzystanie jakiegokolwiek elementu serwisu bez jego zgody wyrażonej na piśmie.

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika

Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

 • Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

Aby móc w korzystać ze spersonalizowanych opcji Serwisu wymagane jest założenie konta. Rejestracja jest zrealizowana poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Serwisu. Do rejestracji Konta wymagane jest podanie imienia i nazwiska, nazwy użytkownika który będzie Loginem do Konta, adresu e-mail, hasła do Konta oraz zatwierdzewnia zabezpieczenia antyspamowego w celu zabezpieczenia przed robotami spamującymi.

 • Usługi odpłatne będą świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty, określonej w cenniku.
 • Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://www.tomaszow-tit.pl/rejestracja
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 • Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  a) zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  b) dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług Serwisu,
  c) dane zawarte w Koncie są zgodne z prawdą,
  d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem/am w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  f) wyrażam zgodę na otrzymywanie na dane wskazane w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  g) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

Zasady korzystania z Serwisu

 • Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzajšcych do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 • Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
  b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
 • Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
 • Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie polityki prywatności.
 • Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

Odpowiedzialność

 • Opinie wyrażone przez Użytkowników w komentarzach lub w inny sposób nie są opinią Administratora.
 • Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

Blokada Konta

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
 • Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 • Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 • Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

 • W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 • W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Reklamacje

 • Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
 • Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 • Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Rezygnacja z Usług

 • Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Usług Serwisu w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Materiałów lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług. Administrator może zawiadomić Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.
 • Użytkownik lub Administrator może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług płatnych, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jego nieważności i doręczenia drugiej Stronie.
 • Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług płatnych i przesłać je do Administratora w postaci korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie w zakładce „Kontakt". Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.

Przepisy końcowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 • Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
 • W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 • Każdego zarejestrowanego Użytkownika Serwisu obowiązują aktualne Zasady korzystania z serwisu znajdujące się na stronie tomaszow-tit.pl.

Data opublikowania: 28 luty 2019r, godz. 10:00.

{jcomments off}

Pin It


TIT - Tomaszowski Informator Tygodniowy
Agencja Wydawnicza PAJ-Press

ul. Długa 82
97-200 Tomaszów Mazowiecki,
tel. 44 724 24 00 wew. 28 (biuro ogłoszeń)
tel. kom. 609-827-357, 724-496-306

WYRÓŻNIONE

- uważa Mateusz Grabarz, zastępca n...

Pisaliśmy i zachęcaliśmy do realizo...

Śledztwo w sprawie pożaru ze skutki...

Siatkówka młodzieżowa w wydaniu ogó...

Rozjeżdżony przez parkujące samocho...

Ponad 1,5 tys. osób z całej Polski ...

W marcu informowaliśmy, że powiat...

W poniedziałek, 20 maja na drogach ...

W szkołach trwają matury, a wiele o...

Na przykolejowych terenach w Tomasz...

NAJNOWSZE

Zamknięte przejazdy kolejowe w lasa...

Siatkówka młodzieżowa w wydaniu ogó...

W miniony poniedziałek na swojej dr...

Gminne spółki wodne z Będkowa i R...

Na przykolejowych terenach w Tomasz...

Pisaliśmy i zachęcaliśmy do realizo...

W marcu informowaliśmy, że powiat...

W tomaszowskim szpitalu potężna dot...

Rozjeżdżony przez parkujące samocho...

W niedzielę, 19 maja kilkaset osób ...

 

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI