inow2Gmina Inowłódz zajęła 16 miejsce w kraju pod względem wydatków inwestycyjnych per capita (na osobę) w latach 2019-2021, o czym już pisaliśmy, ale też równie wysokie, bo 27 w kraju pod względem wydatków ze środków UE w latach 2014-2021 per capita (na osobę).

To drugi wynik w województwie łódzkim i oczywiście pierwszy w powiecie tomaszowskim.

Taki wynik został osiągnięty dzięki efektywnej pracy. Złożonych zostało aż 30 wniosków o dofinansowanie ze środków UE, a podpisanych 21 umów. Nie każdy złożony wniosek otrzymuje dofinansowanie, jednak gmina nie rezygnuje z poszukiwania źródeł finansowania  i wielokrotnie jeśli nie w pierwszym to w drugim podejściu pozyskuje środki dla inwestycji. Należy też mieć świadomość, że Gmina Inowłódz często staje do konkursów nawet tych mało perspektywicznych, ponieważ zasady niektórych, już na starcie stawiają inne gminy o określonych dochodach, gęstości zaludnienia, itp. w uprzywilejowanej pozycji. Zasadą realizacji znaczących inwestycji w Gminie jest uprzednie pozyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania, dlatego Gmina sięga nie tylko po pieniądze unijne ale też i krajowe. Zdarza się, że dla jednej inwestycji podpisuje kilka umów o dofinansowanie, jak to miało miejsce w przypadku chociażby budowy kanalizacji w Zakościelu. W tej  sytuacji  podpisanych zostało dla tego jednego zadania aż 5 różnych umów o dofinansowanie.

 Na opisane wyżej sukcesy i wysokie miejsca w rankingach  złożyła się realizacja między innymi takich inwestycji jak budowa drogi prowadzącej do bunkra w Konewce za kwotę ~2 mln zł, termomodernizacja budynku szkoły w Brzustowie ~1,9 mln zł, termomodernizacja budynku szkoły w Inowłodzu ~1,7 mln zł, termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Inowłodzu ~1,5 mln zł, zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Inowłodzu ~1 mln zł, budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Spałą a Inowłodzem ~2,4 mln zł, budowa targowiska w Spale ~1,4 mln zł, rewitalizacja parku zabytkowego w Spale ~2,7 mln zł, budowa świetlicy wiejskiej w Spale ~1,2 mln zł, budowa kanalizacji w Zakościelu ~7,2 mln zł, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy ~3,7 mln zł, budowa infrastruktury turystycznej na błoniach nadpilicznych w Spale i Inowłodzu ~2,2 mln zł i kilkadziesiąt innych mniejszych zadań.

 W obecnym 2023 r.  Gmina zakończy i planuje rozliczyć dwie gigantyczne jak na swoje warunki inwestycji czyli przebudowę dróg gminnych na odcinku Inowłódz-Zakościele-Liciążna-Żądłowice za rekordowe dla Gminy ~11,1 mln zł oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Inowłodzu za 8,3 mln zł.

 Podczas  grudniowej sesji Rady Gminy radni jednogłośnie uchwalili  wieloletnią prognozę finansową  na lata 2023 - 2042 oraz budżet gminy na rok 2023. Dochody zaplanowano w wysokości 40 448209,00 a wydatki na poziomie 47 864 958,00.  Środki na realizację zadań inwestycyjnych wyniosą w tym roku aż 28 417 746,00 co stanowi ponad połowę wydatków budżetowych. 

W planach inwestycyjnych gminy  znajduje się  kontynuacja przebudowy drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu i przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz-Zakościele-Liciążna-Żądłowice, a także:

- kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz,

- modernizacja budynku PSP Inowłódz, przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego – etap III (budowa trybun, bramek, wiat dla zawodników)

- rozbudowa sieci  kanalizacyjnej na terenie gminy,

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie,

- zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu.

 W zależności od pozyskanych środków zewnętrznych planuje się również:

- budowę sieci wodociągowej w Konewce i Królowej Woli,

- instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz,

- przebudowę dróg gminnych nr 116161E i 116171E (przedłużenie ulicy Wolskiej i dalej za skrzyżowaniem z drogą powiatową w kierunku lasu w Poświętnem),

- modernizację drogi Inowłódz – Poświętne – etap II,

- Przebudowę dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spały,

- kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale,

- zagospodarowanie historycznego centrum Inowłodza,

- budowę siedziby Urzędu Gminy Inowłódz,

- kompleksową termomodernizacja oraz modernizację budynku remizy OSP w Liciążnej,

- zagospodarowanie terenu wokół PSP w Brzustowie,

- budowę sieci kanalizacyjnej w Poświętnym i Zakościelu, budowę sieci wodociągowej w Królowej Woli, modernizację hydroforni w Brzustowie,

- zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu,

- wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych w zamku w Inowłodzu.

Pin It

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty