Wtorek, 28 maja 2024, Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

temidaWe wtorek, 30 kwietnia upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 20242027 w wyborach uzupełniających.


Zarządzone zostały, ponieważ z końcem grudnia 2023 roku skończyła się w sądach powszechnych poprzednia kadencja, zaś w ubiegłym roku wybrano ich niewystarczającą liczbę. Ławników do sądów rejonowych i okręgowych  w głosowaniu tajnym  wskazują rady gmin. Zgodnie z pismami rozesłanymi przez prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, te z terenu powiatu tomaszowskiego powinny uzupełnić ich listę o w sumie 88 nazwisk.

Rada Miejska w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązana jest do wyłonienia czterech ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim  Sądzie Pracy oraz 31 do piotrkowskiego SO. Po jednym do SR i po trzech do SO wybrać mają gminne rady w: Będkowie, Budziszewicach, Czerniewicach, Lubochni i Rzeczycy. Inowłodzka Rada Miejska –  dwóch do Sądu Pracy i trzech do okręgówki. Rada Gminy w Rokicinach powinna wskazać 10 kandydatów na ławników do SO, natomiast gminy Tomaszów Mazowiecki  ośmioro do Sądu Rejonowego (w tym sześcioro do Sądu Pracy) oraz trzech do Sądu Okręgowego. Z obszaru gminy Ujazd powołać trzeba po trzy osoby (w tym dwie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy). 

Przypomnijmy: kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do 30 kwietnia (liczy się przy tym data wpływu zgłoszenia do urzędu). Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (DzU nr 121, poz. 693 ze zm.). Ponadto, można je pobrać w poszczególnych urzędach gmin oraz z ich Biuletynów Informacji Publicznej (zakładka: wybory).

Ławnikiem może zostać wybrany obywatel polski, korzystający z pełni praw cywilnych i obywatelskich w wieku od 30 do 70 lat z wykształceniem co najmniej średnim (lub średnim branżowym), stanem zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków oraz nieskazitelnego charakteru. W miejscu kandydowania musi nie krócej niż rok mieszkać, być zatrudnionym lub też prowadzić działalność gospodarczą. Chcąc orzekać w sprawach z zakresu prawa pracy, powinien mieć szczególną znajomość spraw pracowniczych. Funkcji nie można łączyć między innymi z zatrudnieniem w organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości, pełnieniem czynnej służby wojskowej czy też mandatu w radach samorządów wszystkich szczebli, jak również byciem duchownym. Nie można być także ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wyboru ławników rady mają dokonać jeszcze w maju, podczas najbliższych sesji.

wk

Pin It


TIT - Tomaszowski Informator Tygodniowy
Agencja Wydawnicza PAJ-Press

ul. Długa 82
97-200 Tomaszów Mazowiecki,
tel. 44 724 24 00 wew. 28 (biuro ogłoszeń)
tel. kom. 609-827-357, 724-496-306

WYRÓŻNIONE

- uważa Mateusz Grabarz, zastępca n...

Pisaliśmy i zachęcaliśmy do realizo...

Śledztwo w sprawie pożaru ze skutki...

Siatkówka młodzieżowa w wydaniu ogó...

Rozjeżdżony przez parkujące samocho...

Ponad 1,5 tys. osób z całej Polski ...

W marcu informowaliśmy, że powiat...

W poniedziałek, 20 maja na drogach ...

W szkołach trwają matury, a wiele o...

Na przykolejowych terenach w Tomasz...

NAJNOWSZE

Zamknięte przejazdy kolejowe w lasa...

Siatkówka młodzieżowa w wydaniu ogó...

W miniony poniedziałek na swojej dr...

Gminne spółki wodne z Będkowa i R...

Na przykolejowych terenach w Tomasz...

Pisaliśmy i zachęcaliśmy do realizo...

W marcu informowaliśmy, że powiat...

W tomaszowskim szpitalu potężna dot...

Rozjeżdżony przez parkujące samocho...

W niedzielę, 19 maja kilkaset osób ...

 

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI